Charyzmaty Ducha Świętego

Duch Święty jest Bogiem, jest jedną z Trzech Osób Trójcy Świętej. Zostaje dany każdemu chrześcijaninowi podczas Chrztu Świętego. W trakcie sakramentu Bierzmowania otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego (dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności oraz bojaźni Bożej). Duch Święty kieruje człowieka ku Bogu, uczy pełnego zaufania i zawierzenia, uwalnia od lęku, uczy modlitwy wypływającej z serca, pomaga walczyć ze słabościami. Jego najczęściej spotykanym symbolem jest gołębica. Charyzmaty Ducha Świętego są to wyjątkowe dary łaski Bożej. Bóg pozwala używać ich w sposób właściwy i czynić z nich pożytek. Dane są one przede wszystkim dla korzyści bliźnich oraz jako znaki posłannictwa niezbędne do wypełnienia danej od Boga misji.

Charyzmat, w omawianym przypadku, oznacza „dar darmo dany”, szczególny dar łaski pochodzącej od Boga. Jako pierwszy mówi o nim Święty Paweł. Wymienia takie charyzmaty jak: dar mądrości słowa, dar umiejętności poznawania, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozeznania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków.

Zrozumienie roli charyzmatów w wspólnocie Kościoła ułatwia Pierwszy List Świętego Pawła do Koryntian. Naucza on, iż Charyzmaty Ducha Świętego podzielić należy na:

1. Zwyczajne – Kościół określa je jako szerzej rozpowszechnione. Są to setki darów, którymi na co dzień Duch Święty obdarza wiernych, pomagając im w owocnym i pełnym uczestnictwie w życiu wspólnoty.

2. Nadzwyczajne– są to łaski, których posiadanie nie leży w zakresie naturalnych możliwości człowieka (na przykład: dar proroctwa, czynienia cudów, uzdrawiania).

Charyzmaty są bardzo różne, łączy je jednak fakt, iż wszystkie pochodzą od Ducha Świętego i służą pożytkowi Kościoła, wspólnemu dobru. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian zaznacza jednak, iż najwyższym darem jaki możemy otrzymać i jakim możemy służyć innym ludziom i Bogu, jest miłość.

Sporo uwagi zagadnieniu charyzmatów poświęcają dokumenty Soboru Watykańskiego II. Wcześniejsze wzmianki na ten temat są raczej nieliczne i nie odpowiadają wyczerpująco na pytania dotyczące omawianej kwestii. Zagadnienie charyzmatów pojawia się w dokumentach soborowych trzynaście razy. Są to zarówno pojedyncze informacje na temat działania Ducha Świętego w Kościele, jak i zalecenia ułatwiające rozeznanie charyzmatów i odnoszące się do ich wykorzystywania w wspólnocie. Istnieją również dokumenty soborowe mówiące o charyzmatach w sposób bardziej wszechstronny – określają one istotę szczególnych darów Ducha Świętego i ich znaczenie w życiu Kościoła. Nauka Soboru dała mocny impuls do rozwoju kościelnych ruchów charyzmatycznych. Wpłynęła również na to, iż pojęcie charyzmatu na stałe zadomowiło się w teologii oraz w nauczaniu Magisterium.

Istotą charyzmatu Ducha Świętego jest szczególna łaska. Można ją dostrzec w wielu aspektach życia. Bardzo znamienny jej przejaw stanowią różnego rodzaju zgromadzenia zakonne, które powstają z natchnienia Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może zakrzewić w człowieku powołanie do całkowitego oddanie się służbie Bogu i podążaniu za Chrystusem w ubóstwie, posłuszeństwie, czystości. Duch Święty może obdarzyć ludzi szczególną łaską, dzięki której mają oni siły, by zdecydowanie kroczyć ku Bogu i żyć zgodnie z jego nauką, a także przezwyciężać swoje ułomności.

Charyzmaty powinny pełnić rolę pomocy w procesie ewangelizacji i służyć całej wspólnocie chrześcijańskiej. Każdy człowiek może otrzymać od Ducha Świętego dar charyzmatyczny, a posiadaniem takiej łaski mogą poszczycić się nie tylko wybrańcy opierających mocno i wytrwale całe swoje życie na wierze. Często Charyzmaty Ducha Świętego są dane również grzesznikom, którzy uwierzyli w Boga i postanowili się nawrócić – są one w tym przypadku wezwaniem do stałego odtąd dążenia do świętości i doświadczania działań Bożych w swoim życiu. Ludzie otrzymują poszczególne charyzmaty, aby działać dla dobra wspólnoty Kościoła i umacniać innych w wierze. Każdy wierzący człowiek może otrzymać dar charyzmatyczny, który pomaga zrozumieć sposób działania, niezwykłość i wielkość Boga.

Dzięki działaniu Ducha Świętego możliwa jest bezinteresowna służba Bogu, a także drugiemu człowiekowi. Służba, której podstawą jest miłość. Duch Święty przejawia się w tych, którzy starają się żyć w myśl Ewangelii. Jego dary są wielorakie – rozdziela między wiernych szczególne łaski, dzięki którym poszczególni ludzie mogą wypełniać określone misje, działać na rzecz rozbudowy Kościoła i krzewienia wiary, czy też rozwijania braterskiej wspólnoty między Ludem Bożym.


Agnieszka Niemiec


Źródło:

http://kosciol.wiara.pl/doc/489484.Wszystko-o-Duchu-Swietym/7

http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-spotkainmenu-33/charyzmaty-mainmenu-58/388-duch-wity-charyzmaty-i-w-pawe

http://mateusz.pl/mt/tm/tm-dsdk.htm

http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/fragmenty-ksiazek-czytelnia-137/597-charyzmaty

http://www.kuznia.kuria.gliwice.pl/images/stories/Kazania/2010/IV%20Niedziela%20Wielkiego%20Postu%20-%20Dary%20i%20Charyzmaty%20Ducha%20%C5%9Awi%C4%99tego.pdf

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=63

http://franciszek.archidiecezja.wroc.pl/wzon/index.php?m=katechezy&n=charyzmaty

http://www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/?p=3512

http://www.bdnp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144:bdmy-wiadkami-mioci-moc-ducha-witego-duch-wity-rodem-charyzmatu-zgromadzenia-czerwiec-2010-r&catid=21:konferencje&Itemid=124 


Komentarze